Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VAJA-events

 

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens VAJA-events tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd te zijn.
 2. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding tot het overeengekomen, waartoe alleen Elly te Vaanhold-Janssen bevoegd is.
 3. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon, die met VAJA-events een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsvergelijkende(n) en erfgenamen.
 4. Onder een evenement c.q. opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan het leveren en/of ter beschikking stellen van goederen en/of het verrichten van diensten in verband met een evenement of opdracht, in de ruimste zin van het woord.
 5. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Ieder aanbod van VAJA-events is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met VAJA-events aan te gaan. De overeenkomst komt tot stand doordat VAJA-events mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van VAJA-events een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Overeenkomsten komen tot stand wanneer VAJA-events een door de opdrachtgever getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
 2. Tenzij anders overeengekomen omvat de prijs uitsluitend het ter beschikking stellen van het materiaal of de dienst op de daarvoor bepaalde dag(en).
 3. De kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3:   Annulering

 1. Bij annulering door de opdrachtgever is hij – opeisbaar door VAJA-events – in ieder geval de reeds gemaakte kosten direct verschuldigd.
 2. In geval van annulering door de opdrachtgever is te allen tijde het volgende verschuldigd aan VAJA-events;
  • van 1 maand tot 3 weken voor aanvang:            25% van de overeengekomen prijs
  • van 3 weken tot 2 weken voor aanvang:             50% van de overeengekomen prijs
  • van 2 weken tot 1 week voor aanvang:               75% van de overeengekomen prijs
  • binnen 1 week (incl.) voor aanvang of later:      100%van de overeengekomen prijs

Artikel 4:   Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een daartoe aangegeven bank- of girorekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft VAJA-events het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend, onverminderd haar verder toekomend rechten ter zake.
 3. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door VAJA-events worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. VAJA-events is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de opdrachtgever betaling vooruit te verlangen of genoegzame zekerheid te verlangen voor juiste en tijdige nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen.

Artikel 5:   Verplichtingen van VAJA-events

 1. VAJA-events is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Onder overmacht wordt, afgezien van het hieronder punt c. van dit artikel staat vermeld, in deze voorwaarden verstaan; elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
 3. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij naar het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding van de overeenkomst of aan voorbereidingen van de uitvoering ervan te voldoen ten gevolge van slecht weer, brand, waterschade, overstroming, en voorts door alle omstandigheden en/of oorzaken waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.
 4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Met de opdrachtgever zal hier omtrent overleg gepleegd worden.

 

Artikel 6:   Aansprakelijkheid

 1. Behoudens onze opzet of grove nalatigheid, zijn wij nimmer aansprakelijk voor kosten en schade, materieel of immaterieel, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die bij de opdrachtgever, bij derden en/of bij deelnemers aan het evenement of opdracht mochten ontstaan als gevolg van (het verzorgen van) het overeengekomen evenement c.q. de opdracht door VAJA-events. Voor alle aanspraken uit dien hoofde vrijwaart de opdrachtgever ons uitdrukkelijk en volledig.
 2. Indien VAJA-events onverhoopt toch tot vergoeding van kosten van schade zijn gehouden, dan zal de vergoeding te allen tijde beperkt zijn tot de prijs van het overeengekomen evenement c.q. de opdracht zoals door ons aan de opdrachtgever is gefactureerd.
 3. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van VAJA-events zelf, is VAJA-events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten c.q. de opdrachten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 4. VAJA-events is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VAJA-events. Indien een deelnemer zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt alle aansprakelijkheid van VAJA-events. Indien een deelnemer om wat voor een reden dan ook hinder dan wel gevaar oplevert voor zichzelf, de overige deelnemers of de leiding, dan heeft VAJA-events het recht deze deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. De eventuele (financiële) gevolgen komen dan geheel ten koste van de opdrachtgever. Restitutie kan alleen geschieden indien blijkt dat de deelnemer redelijkerwijs geen verwijt heeft/treft.

Artikel 7:   Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.